TİRAJ

Sözcü gerçek tirajların peşine düştü!

Sözcü Gazetesi hükümete yakın gazetelerin ücretsiz dağıtım yaparak tirajlarını yüksek gösterdiğine dikkat çekerek tirajların denetlenmesini istedi.

Sözcü gerçek tirajların peşine düştü!
GAZETECİLER.COM - Sözcü Gazetesi hükümete yakın gazetelerin ücretsiz dağıtım yaparak tirajlarını yüksek gösterdiğine dikkat çekerek tirajların denetlenmesini istedi.

İşte o deklarasyon:

SÖZCÜ, temiz basın için çağrı yapıyor... Gazetelerin satışları, tıpkı Avrupa'daki gibi bağımsız denetimden geçsin, böylece reklam verenler ve halk kandırılmasın!

SA­DE­CE ha­ber ve­ren SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si, haf­ta­lık or­ta­la­ma 300 bin sa­tış ra­ka­mı­na ulaş­tı. Bu sa­de­ce ba­yi sa­tı­şı... Ya­ni SÖZ­CÜ oku­ru, her gün ba­yi­si­ne gi­dip 50 ku­ruş ve­ri­yor ve ga­ze­te­si­ni satın alı­yor. SÖZ­CÜ­'nün ba­yi sa­tı­şı dı­şın­da bir sa­tı­şı yok.

Kan­dı­rı­yor­lar

Pe­ki di­ğer ga­ze­te­ler­de du­rum na­sıl? Söy­le­ye­lim. Di­ğer ga­ze­te­ler ar­tık pro­mos­yon tut­ma­dı­ğı ve ik­ti­dar yan­lı­sı ya­yın yap­tık­la­rı için oku­yu­cu­lar­dan pek rağ­bet gör­mü­yor­lar. Bu ga­ze­te­le­rin açık­la­dık­la­rı sa­tış ra­kam­la­rı, ba­yi-abo­ne­lik-spon­sor­luk sa­tı­şı ve be­da­va da­ğı­tım­dan olu­şu­yor. Ger­çek ba­yi sa­tı­şı ise bi­lin­mi­yor. Böy­le­ce okur­lar ve rek­lam ve­ren­ler kan­dı­rı­lı­yor.

Şef­faf­lık yok

Ba­yi sa­tı­şı az olan ga­ze­te­ler, çok sat­mış gi­bi gös­ter­mek için ti­raj­la­rı­nı şi­şi­ri­yor. Amaç­la­rı rek­lam pas­ta­sın­dan da­ha faz­la fay­da­lan­mak. Çün­kü bi­li­nen bir ger­çek var ki; çok sat­tı­ğı­nı id­di­a eden ba­zı ga­ze­te­le­rin as­lın­da ba­yi sa­tış­la­rı çok dü­şük. Bun­lar bin­ler­ce ko­nut­luk si­te­ler­de, ucuz­luk mar­ket­le­rin­de, fast-fo­od­lar­da, ben­zin­ci­ler­de, has­ta­ne­ler­de hal­ka üc­ret­siz ola­rak ga­ze­te da­ğı­tı­yor. Ay­rı­ca şef­faf ol­ma­yan abo­ne­lik sis­te­mi de uy­gu­lu­yor. Böy­le­ce sa­tış ra­kam­la­rı ger­çe­ğe uy­gun ol­ma­yan şe­kil­de yük­se­li­yor.

SÖZ­CÜ­’den çağ­rı

Türk ba­sı­nı­nın say­gın­lı­ğı­na göl­ge dü­şü­ren bu so­ru­nun or­ta­dan kalk­ma­sı için SÖZ­CÜ, tüm ba­sı­na, ta­ri­hi bir çağ­rı­da bu­lu­nu­yor. Ga­ze­te sa­tış­la­rın­da­ki şa­ibe­nin or­ta­dan kalk­ma­sı için tıp­kı Av­ru­pa­’da ol­du­ğu gi­bi ti­raj de­ne­ti­mi ya­pıl­sın. Ba­ğım­sız bir ku­ru­lu­şun ya­pa­ca­ğı bu de­ne­tim­le ga­ze­te­le­rin ba­yi, abo­ne ve spon­sor­luk sa­tış­la­rıy­la be­da­va da­ğı­tım­la­rı tek tek be­lir­len­sin ve ka­mu­oyu­na açık­lan­sın.