KİTAPLIK

Oray Eğin 'Bu yılın en önemli kitabı'nı önerdi

Sözcü yazarı Oray Eğin, "Bu yı­lın en önem­li ki­ta­bı, Zey­nep Atik­ka­n'­ın "Av­ru­pa Be­nim: Ba­tı Av­ru­pa­'da Aşı­rı Sa­ğın Yük­se­li­şi­" ad­lı araş­tır­ma­sı." yorumunu yaptı.

Oray Eğin 'Bu yılın en önemli kitabı'nı önerdi

Sözcü yazarı Oray Eğin, "Bu yı­lın en önem­li ki­ta­bı, Zey­nep Atik­ka­n'­ın "Av­ru­pa Be­nim: Ba­tı Av­ru­pa­'da Aşı­rı Sa­ğın Yük­se­li­şi­" ad­lı araş­tır­ma­sı." yorumunu yaptı.

Eğin, bir yandan Atikkan'ın kim olduğunu, diğer yandan da kitabın içeriğini anlattığı yazısında "Zey­nep Atik­ka­n'­ın ki­ta­bı­nı mut­la­ka oku­yun: Tür­ki­ye­'nin ya­kın ge­le­ce­ği­ni öğ­re­ne­cek­si­niz. Bu ki­ta­bı epey tar­tı­şa­ca­ğız" yazdı.

Eğin'e bu yorumu yaptıran kitapta yer almamasına rağmen, gündemdeki bir konu Emine Ülker Tarhan'ın kurduğu Anadolu Partisi...

İşte Eğin'in yazısından çarpıcı bir bölüm:

DenemeYa­zı­la­rı­nı yıl­lar­ca Hür­ri­ye­t'­te oku­du­ğu­muz Atik­kan, Türk ba­sı­nı için faz­la iyi ol­du­ğu için ön­ce sus­tu­ru­lan­lar­dan­dı. Beş se­ne­dir bu ki­tap için ça­lı­şı­yor ve Av­ru­pa­'nın bel­li baş­lı mer­kez­le­rin­de sağ par­ti­le­rin yük­se­li­şi­ni araş­tı­rı­yor. Par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri, üni­ver­si­te­li genç­ler, aka­de­mis­yen­ler, seç­men­ler­le söy­le­şi­ler yap­tı. İs­pan­ya­'dan Fran­sa­'ya, İs­kan­di­nav ül­ke­le­rin­den İn­gil­te­re­'ye sağ par­ti­le­rin ne­den iv­me ka­zan­dı­ğı­nı ye­rin­ce in­ce­le­di. Ya­ban­cı düş­man­lı­ğı, "Av­ru­pa Av­ru­pa­lı­la­rın­dı­r" söy­le­mi ve İs­la­ma­fo­bi­'nin izi­ni sür­dü.

Atik­kan bu ki­ta­ba baş­la­dı­ğın­da he­nüz Nor­ve­ç'­te­ki kat­li­am ol­ma­mış­tı. Mai­ne Le Pen da­ha Fran­sa­'da yük­se­li­şe geç­me­miş­ti. İyi ga­ze­te­ci iyi ko­ku alır; iş­te bu ki­tap bu ko­ku­nun izi.

Bir­kaç açı­dan önem­li: Aşı­rı sağ ve ta­ham­mül­süz­lük glo­bal bir semp­tom. Tür­ki­ye'de son Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de iki mu­ha­fa­za­kar ada­ya mah­kum bı­ra­kıl­ma­mı­zı unut­ma­yın. Ame­ri­ka­'da Kon­gre son se­çim­le bir­lik­te Cum­hu­ri­yet­çi­le­r'­in kon­tro­lü­ne gir­di.

Ki­tap, bu ko­nu­ya de­ğin­mi­yor ama za­man­la­ma­sıy­la Emi­ne Ül­ker Tar­ha­n'­ın Ana­do­lu Par­ti­si­'ni kur­ma­sı­na denk ge­li­yor. Tür­ki­ye­'de sol al­ter­na­tif ola­rak gö­rül­se de Tar­han ve ta­ba­nı as­lın­da Fran­sa­'da­ki Ma­ri­ne Le Pe­n'­in den­gi.

Bu ay­rı bir ya­zı ko­nu­su as­lın­da, ama Le Pe­n'­in yük­se­li­şi­nin te­me­lin­de na­sıl göç­men­ler so­ru­nu ve ra­di­kal İs­lam var­sa Emi­ne Ül­ker Tar­han da ay­nı kor­ku­dan bes­le­ni­yor: Tür­ki­ye­'nin kı­yı ke­sim­le­rin­de kah­ra­man olan Tar­ha­n'­ın kit­le­si Kürt nef­re­ti, Su­ri­ye­li göç­men­ler­den du­yu­lan en­di­şe ve hak­lı bir İs­la­mi re­jim teh­li­ke­si­ne kar­şı bir­le­şi­yor.

Zey­nep Atik­ka­n'­ın ki­ta­bı­nı mut­la­ka oku­yun: Tür­ki­ye­'nin ya­kın ge­le­ce­ği­ni öğ­re­ne­cek­si­niz. Bu ki­ta­bı epey tar­tı­şa­ca­ğız.

ÇOK OKUNANLAR