KULİS

Ha­yat ar­ka­da­şı evi terk et­ti! Çe­tin Al­ta­n'­a kim ba­kı­yor?

En son 18 Oca­k'­ta yaz­an Çetin Altan'ın durumunu öğrenmek için "hayat arkadaşı" Solmaz Kamuran'ı arayan Oray Eğin çok ilginç bir magazini de köşesine taşıdı.

Ha­yat ar­ka­da­şı evi terk et­ti! Çe­tin Al­ta­n'­a kim ba­kı­yor?
GAZETECİLER.COM - Milliyet yazarı Çe­tin Al­tan bir sü­re­dir köşesini boş bırakıyor.  1951'de başladığı gazetecilik hayatında çok az yazı aksatan, ta­ti­le git­ti­ğin­de bi­le mut­la­ka ma­ka­le­si­ni tes­lim eden Çetin Altan'ın yokluğu, Sözcü yazarı Oray Eğin'in de dikkatini çekti.

En son 18 Oca­k'­ta yaz­an Çetin Altan'ın durumunu öğrenmek için "hayat arkadaşı" Solmaz Kamuran'ı arayan Oray Eğin çok ilginç bir magazini de köşesine taşıdı.

İşte Eğin'in yazısından çarpıcı bir bölüm:

Bu­gün­ler­de oğ­lu fa­lan iyi­ce gün­dem­dey­ken bel­ki bir ka­lem oy­nat­mış­tır di­ye dü­şün­düm kö­şe­si­ne bak­tım...

He­men yıl­lar­dır Çe­tin Al­ta­n'­ın hem ha­yat ar­ka­da­şı, hem de sağ ko­lu olan ya­zar Sol­maz Ka­mu­ra­n'­ı ara­dım. Ka­mu­ran ba­şa­rı­lı ro­man­la­rı­nın ya­nı­sı­ra ay­nı za­man­da Al­ta­n'­ın ki­tap­la­rı­nın da edi­tör­lü­ğü­nü ya­pı­yor­du.

"Doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz bil­mi­yo­ru­m" de­yin­ce şa­şır­dım. Na­sıl olur? Me­ğer­se Sol­maz Ka­mu­ran epey za­man­dır Çe­tin Al­ta­n'­la ay­nı ev­de ya­şa­mı­yor­muş. "Be­ni ta­nı­yan­lar bi­li­yor, o yüz­den giz­li bir du­rum de­ğil, an­lat­mam­da sa­kın­ca yo­k" de­di. Çe­tin Al­tan en son kal­ça­sı­nı kır­mış, "Sa­nı­rım sağ­lı­ğı da iyi de­ği­l" de­di Sol­maz Ka­mu­ran.
Pe­ki o yok­sa ün­lü ya­za­ra kim ba­kı­yor?

"O­nu bil­mi­yo­rum ama ben is­ten­me­di­ğim yer­de dur­ma­ya­ca­ğım için eş­ya­la­rı­mı top­la­dım ve ken­di evim­de ya­şı­yo­rum." Ka­mu­ran de­va­mı­nı an­lat­ma­dı, "Ar­tık da­ha faz­la­sı de­di­ko­du­ya gi­re­r" di­ye.

Bi­raz so­ruş­tur­dum, an­la­dı­ğım ka­da­rıy­la Çe­tin Al­ta­n'­ın oğul­la­rı Ah­met ve Meh­met ba­ba­la­rın kim­sey­le gö­rüş­tür­mü­yor­muş. Sol­maz Ka­mu­ra­n'­ı da dış­la­yan­lar on­lar ol­muş söy­le­nen­le­re gö­re... Her­hal­de bir bil­dik­le­ri var­dır.

Ama ke­sin olan şu ki yıl­lar­ca Çe­tin Al­ta­n'­ın ya­nın­da du­ran Sol­maz Ka­mu­ra­n'­a bü­yük bir ayıp ya­pıl­mış.